Reset Password

  • Accomodation in Europe 

  •  
0
Total: 0.00
View CartCheckout
Your search results

BENDROSIOS SĄLYGOS

Šios Bendrosios Apartamento paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Natalex Apartamentų apgyvendinimas, (toliau – Apartamentas), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

1. Apartamento teikiamos paslaugos Šiose Sąlygose „Apartamento teikiamos paslaugos“ reiškia Apartamento svečių apgyvendinimo patalpų nuomos paslaugas.

2. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1 Rezervacijos Apartamento dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Apartamentui elektroniniu paštu( office@natalex.eu) telefonu +37061539696, +37061007489

arba per numatytus tinklapius.

3. Sutartis dėl Apartamento teikiamų paslaugų

3.1 Sutartis dėl Apartamento teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Apartamento nurodytą avansą už rezervuotas Apartamento teikiamas paslaugas ir/arba Apartamentas patvirtina rezervaciją, suteikdamas jai patvirtinimą;

3.2 Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas elektroniniu raštu;

3.3 Sutarties dėl Apartamento teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Apartamento teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;

3.4 Pripažinus vieną Sutarties dėl Apartamento teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.

4. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

4.1 Apartamento svečių daiktų saugojimo apartamentuose tvarką reglamentuja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

4.2 Apartamento svečiai privalo atlyginti Apartamentui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų pasikviestų į Apartamentą svečių kaltės;

4.3 Svečias (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis Apartamento teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių;

4.4 Jeigu Apartamento svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Apartamento teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Apartamentu, Aparatamentas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Apartamento teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos

5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Apartamento teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Atvykimo ir išvykimo laikas

6.1 Apartamento svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Apartamentą nuo 14.00 val.;

6.2 Rezervacijoje įsiregistravęs svečias gauna apartamento (-ų) raktą (-us);

6.3 Apartamento svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Apartamento iki12.00 val.;

6.4 Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Apartamento administraciją,ir būtų sumokamas mokestis už papildomas valandas;

6.5 Jei svečias išvyksta vėliau nei 12.00 val., jis privalo žodžiu įspėti apie tai Apartamento administraciją;

6.6 Jeigu svečias iš Apartamento išvyksta vėliau kaip iki 12.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Apartamento išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

6.7 Jei su Apartamentu yra sudaryta sutartis „Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis“ ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;

6.8 Jeigu Apartamento kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta Apartamento rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Apartamentui mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

7. Kainos ir mokėjimai

7.1 Apartamento teikiamų paslaugų kainos (su PVM) ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos „Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartyje“, individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, Apartamento tinklalapyje www.natalex.eu ir kitoje Apartamento oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje;

7.2 Su Apartamentu už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

7.3 Jeigu nėra sutarta kitaip, už Apartamento paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma po to, kai Apartamentas suteikė paslaugas. Jei su Apartamentu yra sudaryta „Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis“ ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta atsiskaitymo už Apartamento teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos;

7.4 Rezervuotos bei patvirtintos, bet svečių nepanaudotos, Aparatamento paslaugos nėra kompensuojamos;

7.5 Apartamentui mokamo avanso dydis bei avansinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos „Apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartyje“, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei Apartamento pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;

7.6 Apartamento paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Apartamento paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

7.7 Apartamento paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

8. Kitos sąlygos

8.1 Apartamentuose rastus (paliktus) svečių daiktus Apartamentas neatsako;

8.2 Rašytiniu svečio prašymu Apartamentuose rasti svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Apartamentuose; 8.3 Apartamento svečiai privalo tinkamai naudotis Apartamentuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Apartamentui apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

8.4 Apartamento kambariuose ir kitose Apartamento patalpose esantys daiktai yra Apartamento nuosavybė, todėl Apartamento svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Apartamento, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

8.5 Apartamentuose ir/ar Apartamento teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 6.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilako šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Apartamentuose ir šalia gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

8.6 Apartamento svečias (-iai), norintis atsivežti į Apartamentą gyvūną (-us), turi iš anksto tai suderinti su Apartamentu ir pranešti apie tai, pateikdamas rezervaciją; už kiekvieną svečio į Apartamentą atsivežtą gyvūną Apartamentas ima papildomą mokestį; gyvūno (-ų) šeimininkas yra atsakingas už Apartamentuose gyvenantį gyvūną (-us) ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno (-ų) padarytą žalą Apartamentui;

8.7 Bet kokie ginčai, kilę tarp Apartamento ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu;

8.8 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Apartamento buvimo vietą;

8.9 Visa informacija, kurią Apartamentas ir svečias (-iai) sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus;

8.10 Registracijos Apartamentuose metu svečias (-iai) užpildo „Apartamento svečio registracijos kortelę“, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas bei kitus įmonei reikalingus duomenis, ir pasirašo. Apartamentas svečio (-ių) registravimosi metu: – norėdamas įsitikinti, kad Apartamento paslaugas (-ą) norintis gauti svečias (-iai) „Apartamento svečio registracijos kortelėje“ pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą, – siekdamas patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, gali reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Apartamentas, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

Leave a Reply

Your email address will not be published.