Reset Password

  • Accomodation in Europe 

  •  
click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Make a reservation
Advanced Search
Your search results

Return Policy

18.10.2019 by natalex

APARTAMENTAI “NATALEX” PASLAUGŲ (NE) GRAŽINIMO SĄLYGOS

SĄVOKOS

Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo – procesas, kurio metu, norėdamas atlikti Autorizaciją papildomiems mokesčiams, su kuriais Mokėjimo kortelės turėtojas sutiko iš anksto, Klientas rankiniu būdu suveda Mokėjimo kortelės duomenis (pvz., Mokėjimo kortelės numeris, Mokėjimo kortelės galiojimo data).

Pavėluotas mokestis – Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo, išlaidoms, nesusijusioms su žalos atlyginimu, ir su kuriomis Kortelės turėtojas sutiko iš anksto, o Klientas neturėjo galimybių nurašyti per paslaugų teikimo laikotarpį, padengti.

Neatvykimo mokestis – Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo, taikomas klientui rezervavus paslaugą, bet neatvykus laiku ar neatšaukus rezervacijos nurodytomis sąlygomis.

Išankstinė autorizacija – procesas, kurio metu siunčiama išankstinės autorizacijos užklausimą Mokėjimo kortelės išleidėjui, rezervuoti lėšas Mokėjimo kortelės turėtojo sąskaitoje.

Operacijos užbaigimas – procesas, kurio metu Klientas užbaigia Išankstinę autorizaciją suvesdamas realią atsiskaitymo sumą.

APARTAMENTŲ TAIKOMOS SĄLYGOS

1. Garantuota rezervacija

1.1. Apartamentai užpildo svečio rezervacijos registracijos formą, prašydamas Mokėjimo kortelės turėtoją pateikti Mokėjimo kortelės numerį, Mokėjimo kortelės galiojimo laiką, Mokėjimo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, kaip nurodyta ant Mokėjimo kortelės, Mokėjimo kortelės turėtojo adresą ir kontaktinę informaciją.

1.2. Apartamentai informuoja Mokėjimo kortelės turėtoją apie kambario kainą (įskaitant mokesčius ir rinkliavas) ir nurodo Apartamentu tikslų pavadinimą ir adresą.

1.3. Apartamentai informuoja Mokėjimo kortelės turėtoją, kad suma, atitinkanti vienos nakties nakvynės kainą, bus nurašyta nuo Mokėjimo kortelės, jeigu:

1.3.1. Mokėjimo kortelės turėtojas neprisiregistravo Apartamentuose iki išsiregistravimo laiko – sekančią dieną po Mokėjimo kortelės turėtojo nurodytos atvykimo dienos;

1.3.2. Mokėjimo kortelės turėtojas tinkamai neatšaukė rezervacijos.

1.4. Jeigu Mokėjimo kortelės turėtojas sutinka su rezervacija, Apartamentai norėdamas patikrinti Mokėjimo kortelės galiojimą naudoja funkciją „Mokėjimo kortelės patikrinimas“. Jei Mokėjimo kortelės patikrinimas buvo sėkmingas, Apartamentai Mokėjimo kortelės turėtojui privalo pateikti patvirtinimo kodą ir patarti Mokėjimo kortelės turėtojui jį išsaugoti.

1.5. Apartamentai rezervacijos metu negali mėginti nurašyti nuo Mokėjimo kortelės turėtojo jokių mokesčių.

1.6. Apartamentai privalo Mokėjimo kortelės turėtojui išsiųsti raštišką rezervacijos patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyta:

„ Mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė,

„ keturi paskutiniai Mokėjimo kortelės numerio skaičiai,

„ Mokėjimo kortelės galiojimo data,

„ rezervacijos patvirtinimo kodas,

„ tikslus Apartamento adresas,

„ kambario kaina (įskaitant mokesčius ir rinkliavas),

„ planuojama atvykimo data,

„ su rezervacija susiję Mokėjimo kortelės turėtojo įsipareigojimai– rezervacijos atšaukimo sąlygos, parašyta sąlyga, kad kambarys rezervuotas iki išvykimo dienos (sekanti diena po atvykimo) ir data bei laikas, nuo kada rezervacijos atšaukti jau nebegalima.

2. Rezervacijos atšaukimas

2.1. Apartamentai privalo atšaukti rezervaciją, jei prašymas atšaukti pateiktas iki termino, nurodyto rezervacijos patvirtinime.

2.2. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas nori atšaukti rezervaciją vėliau, nei rezervacijos patvirtinime nurodytas laikas, Apartamentai turi teisę nuo Mokėjimo kortelės turėtojo nurašyti tik vienos nakties nakvynės mokestį ir mokesčius kaip nurodyta 3. punkte.

2.3. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas atšaukė rezervaciją per nurodytą laiką, Apartamentai Mokėjimo kortelės turėtojui turi pateikti rezervacijos atšaukimo kodą ir raštu patvirtinti rezervacijos atšaukimą Rezervacijos atšaukimo patvirtinimo laiške turi būti nurodyta:

„ Mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė,

„ keturi paskutiniai Mokėjimo kortelės numerio skaičiai,

„ Mokėjimo kortelės galiojimo data,

„ rezervacijos atšaukimo kodas.

2.4. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas atšaukė rezervaciją per nurodytą laiką, o Apartamentai jau buvo nurašęs lėšas nuo Mokėjimo kortelės turėtojo, Apartamentai privalo grąžinti lėšas Mokėjimo kortelės turėtojui, bet grąžinimo negali atlikti per Elektroninių kortelių skaitytuvą.

2.5. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas atšaukė rezervaciją prieš 72 (septyniasdešimt dvi) valandas iki numatyto atvykimo datos, Apartamentai neturi teisės nurašyti nuo Mokėjimo kortelės turėtojo „Neatvykimo“ mokesčio.

2.6. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas atliko rezervaciją per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas iki numatyto atvykimo datos, rezervacijos atšaukimo terminas negali būti ankstesnis nei planuojamo atvykimo dienos 18:00 (6:00 p.m.) val pagal laikos juostą, kurioje yra Apartamentai.

3. “Neatvykimas”

Jei Mokėjimo kortelės turėtojas neatvyko į Apartamentus ir neatšaukė rezervacijos, Apartamentai turi laikyti rezervuotą kambarį vieną parą nuo planuoto atvykimo laiko ir gali nuo Mokėjimo kortelės turėtojo nurašyti mokestį, lygų vienos nakties nakvynės kainai. Apartamentai privalo:

„ nurašymą atlikti tik naudojant Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo“,

„ nurašant Neatvykimo mokestį negali naudoti CVC2 kodo,

„ Mokėjimo kvite parašo vietoje įrašyti „Neatvyko“ (ar „Garantuota rezervacija, neatvyko“),

„ Mokėjimo kvito kopiją išsiųsti klientui,

„ negali naudoti Elektroninių kortelių skaitytuvo funkcijos „Autorizacijos patvirtinimas nesusisiekus su Mokėjimo kortelės išleidėju“ (ar „Operacijos užbaigimas“) Neatvykimo mokesčiui nurašyti.

4. Kitų apartamentų užsakymas

Jei atvykus Mokėjimo kortelės turėtojui Apartamentai neturi jam laisvo kambario, Apartamentai privalo be jokių papildomų Mokėjimo kortelės turėtojo išlaidų:

„ užsakyti panašų kambarį Mokėjimo kortelės turėtojui kitame Apartamente,

„ organizuoti transportą į tą Apartamentą,

„ Mokėjimo kortelės turėtojui pareikalavus, suteikti galimybę Mokėjimo kortelės turėtojui atlikti tarpmiestinį skambutį,

„ Mokėjimo kortelės turėtojui į Apartamentą peradresuoti visas žinutes ir skambučius.

5. Avansai (Rezervacija su išankstiniu apmokėjimu)

Apartamentai gali priimti avansą (išankstinį apmokėjimą) tik gavęs Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugų teikėjo sutikimą. Apartamentai, priimantis avansą (išankstinį apmokėjimą), turi atitikti šiuos papildomus reikalavimus:

5.1. Rezervacija:

5.1.1. Apartamentai prašo Mokėjimo kortelės turėtojo pateikti šiuos duomenis:

„ Mokėjimo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, Mokėjimo kortelės numerį, Mokėjimo kortelės galiojimo laiką,

„ kontaktinę informaciją: telefono numerį, pašto adresą,

„ atvykimo datą ir planuojamos viešnagės trukmę.

5.1.2. Apartamentai privalo apskaičiuoti avansą (išankstinį apmokėjimą) taip:

„ Jei planuojamos viešnagės trukmė neviršija 14 (keturiolikos) dienų, Operacijos suma yra vienos nakties apgyvendinimo (įskaitant mokesčius) kaina padauginta iš planuojamos viešnagės trukmės,

„ Jei planuojamos viešnagės trukmė viršija 14 (keturiolika) dienų, Operacijos suma yra vienos nakties apgyvendinimo (įskaitant mokesčius) kaina padauginta iš 14 (keturiolikos).

5.1.3. Apartamentai nurodo Mokėjimo kortelės turėtojui:

„ kambario kainą (įskaitant mokesčius ir rinkliavas),

„ tikslų Apartamento adresą,

„ avanso (išankstinio apmokėjimo) Operacijos sumą,

„ kad Apartamentai laikys Apartamento rezervaciją tiek laiko, už kiek buvo sumokėtas avansas, „ Apartamento rezervacijos atšaukimo sąlygas.

5.1.4. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas sutinka su rezervacija, Apartamentai avanso (išankstinio apmokėjimo) Operaciją atlieka naudodamas Elektroninių kortelių skaitytyvo funkciją „Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo“. Jei Operacija atlikta sėkmingai, Apartamentai Mokėjimo kortelės turėtojui privalo nurodyti:

„ patvirtinimo kodą ir patarti Mokėjimo kortelės turėtojui jį išsisaugoti,

„ datą ir laiką, iki kada Mokėjimo kortelės turėtojas turi galimybę be baudos atšaukti rezervaciją už kurią buvo sumokėtas avansas (išankstinis mokėjimas),

„ kad Apartamentai pasiliks dalį ar visą Mokėjimo kortelės turėtojo sumokėtą avansą (išankstinį mokėjimą), jei Mokėjimo kortelės turėtojas neatšaukė rezervacijos per nustatytą laiką,

„ kad Apartamentai pasiliks dalį ar visą Mokėjimo kortelės turėtojo sumokėtą avansą (išankstinį mokėjimą), jei Mokėjimo kortelės turėtojas neužsiregistravo Apartamentuose iki išsiregistravimo laiko – sekanti diena po nurodytos išsiregistravimo dienos,

„ kad Apartamentai laikys Apartamento rezervaciją tiek laiko, už kiek buvo sumokėtas avansas.

5.1.5. Apartamentai privalo per 3 (tris) darbo dienas išsiųsti Mokėjimo kortelės turėtojui raštišką rezervacijos patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyta:

„ Mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė,

„ keturi paskutiniai Mokėjimo kortelės numerio skaičiai,

„ Mokėjimo kortelės galiojimo data,

„ rezervacijos patvirtinimo kodas,

„ tikslus Apartamento adresas,

„ kambario kaina (įskaitant mokesčius ir rinkliavas),

„ planuojama atvykimo data,

„ Operacijos suma,

„ su rezervacija susiję Mokėjimo kortelės turėtojo įsipareigojimai (rezervacijos atšaukimo sąlygos),

„ data ir laikas, iki kada Mokėjimo kortelės turėtojas turi galimybę be baudos atšaukti rezervaciją,

„ Mokėjimo kvitas, kurio parašo vietoje būtų įrašyta „Išankstinis apmokėjimas“.

5.1.6. Apartamentai užpildo svečio rezervacijos registracijos formą.

5.2. Rezervacijos atšaukimas. Apartamentai privalo priimti Mokėjimo kortelių turėtojų rezervacijos atšaukimo prašymus:

„ Jei Mokėjimo kortelės turėtojas atšaukė rezervaciją per nurodytą laiką, Apartamentai Mokėjimo kortelės turėtojui turi pateikti rezervacijos atšaukimo kodą ir privalo grąžinti lėšas Mokėjimo kortelės turėtojui, bet grąžinimo negali atlikti Elektroninių kortelių skaitytuvui. Apartamentai privalo per 3 (tris) darbo dienas Mokėjimo kortelės turėtojui išsiųsti rezervacijos atšaukimo patvirtinimo laišką, kuriame turi būti nurodyta: Operacijos suma, Mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, Mokėjimo kortelės galiojimo data, keturi paskutiniai Mokėjimo kortelės numerio skaičiai, Mokėjimo kortelės turėtojo telefono numeris ir pašto adresas, rezervacijos atšaukimo kodas ir nurodyti kad ir kokiu būdu buvo atliktas avanso grąžinimas, „ jei Mokėjimo kortelės turėtojas nori atšaukti rezervaciją po rezervacijos atšaukimo termino,

Apartamentai neturi teisės nurašyti nuo Mokėjimo kortelės turėtojo „Neatvykimo“ mokesčio. 5.3. Kitų Apartamentų užsakymas:

5.3.1. Jei atvykus Mokėjimo kortelės turėtojui Apartamentai neturi jam laisvo kambario, Apartamentai privalo Mokėjimo kortelės turėtojui pasiūlyti:

„ panašų kambarį kitose Apartamentuose tiek naktų, kiek Mokėjimo kortelės turėtojas buvo nurodęs atlikdamas rezervaciją (nedaugiau nei 14 (keturiolika) naktų) ar tol, kol atsilaisvins Mokėjimo kortelės turėtojo rezervuotas kambarys Apartamentuose,

„ peradresuoti į Apartamentą visas žinutes ir skambučius,

„ organizuoti transportą į tuos Apartamentus,

„ Mokėjimo kortelės turėtojui pareikalavus, suteikti galimybę Mokėjimo kortelės turėtojui atlikti tarpmiestinį skambutį.

5.3.2. Jei Mokėjimo kortelė turėtojas atsisako pasiūlymo, Apartamentai turi nedelsiant:

„ grąžinti sumokėtus pinigus Mokėjimo kortelės turėtojui, bet grąžinimo negali atlikti Elektroninių kortelių staityvo,

„ Mokėjimo kortelės turėtojui atiduoti dokumento, įrodančio, kad pinigai buvo pervesti Mokėjimo kortelės turėtojui, kopiją.

6. Registracija ir Autorizacija

6.1. Apartamentai privalo užtikrinti, kad registracijos metu Mokėjimo kortelės turėtojas pasirašo svečio anketą, kurioje yra nurodyta:

„ pilnas Mokėjimo kortelės numeris, Mokėjimo kortelės galiojimo data, Mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė nurodyti ant Mokėjimo kortelės,

„ svečio vardas ir pavardė, telefono numeris, pašto adresas,

„ Apartamento pavadinimas ir adresas,

„ registracijos ir išsiregistravimo datos,

„ registracijos metu planuojamas viešnagės laikas,

„ kambario kaina,

„ Autorizacijos data, sumos ir patvirtinimo kodas,

„ darbuotojo, priėmusio svečią, inicialai,

„ detalus Mokėjimo kortelės turėtojui siūlomų paslaugų sąrašas (pavyzdžiui, Wi-Fi, minibaras su visu jo turiniu) ir paslaugų kaina po kurios paliekama tuščia vieta, skirta Mokėjimo kortelės turėtojo parašui,

„ sąlyga, kad jei Apartamentai siūlo išankstinį išsiregistravimą, Mokėjimo kortelės turėtojas leidžia Apartamentui nuo Mokėjimo kortelės, kurios numeris nurodomas, nurašyti galutinę Apartamento sąskaitos sumą be Mokėjimo kortelės turėtojo parašo – po šio teiginio paliekama tuščia vieta, skirta Mokėjimo kortelės turėtojo parašui,

„ Apartamento taisyklės.

6.2. Apartamento darbuotojas paskaičiuoja Operacijos sumą pagal kambario kainą ir planuojamą viešnagės laikotarpį:

6.2.1. Jei planuojamos viešnagės trukmė neviršija 14 (keturiolikos) dienų, Operacijos suma yra kambario kaina padauginta iš planuojamos viešnagės trukmės;

6.2.2. Jei planuojamos viešnagės trukmė viršija 14 (keturiolika) dienų, Operacijos suma yra kambario kaina padauginta iš 14 (keturiolikos).

6.3. Apartamentų darbuotojas naudoja Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Išankstinė autorizacija“ ir mechaniškai nuskaito Mokėjimo kortelės lustą ar magnetinę juostelę

6.4. Jei Mokėjimo kortelės turėtojo už viešnagę mokėtina suma yra didesnė nei Išankstinės autorizacijos suma, Apartamentai turi atlikti Autorizaciją paskaičiuotai papildomai sumai.

6.5. Atlikdamas Operacijas už viešnagę ilgesnę nei 14 (keturiolika) dienų, Apartamentai turi naudoti Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Autorizacijos patvirtinimas nesusisiekus su Mokėjimo kortelės išleidėju“ (ar „Operacijos užbaigimas“) siekdamas užbaigti Išankstinę autorizaciją, atliktą registracijos metu, siųsti Operaciją Mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugų teikėjui ir atlikti naują Išankstinę autorizaciją kaip nurodyta 6.2. ir 6.3 punktuose. Visas šias Operacijas Apartamentai turi nurodyti svečio anketoje.

7. Išsiregistravimas

7.1. Apartamentai turi naudoti Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Autorizacijos patvirtinimas nesusisiekus su Mokėjimo kortelės išleidėju“ (ar „Operacijos užbaigimas“) norėdamas užbaigti Išankstinę autorizaciją atliktą registracijos metu ar Mokėjimo kortelės turėtojo viešnagės metu. Apartamentai privalo paprašyti Mokėjimo kortelės turėtojo pasirašyti Mokėjimo kvitą, o jo kopiją atiduoti Mokėjimo kortelės turėtojui. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas pasirašė, kad išsiregistruoja iš anksto, Apartamentai persiunčia Mokėjimo kvitą Mokėjimo kortelės turėtojui elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas.

7.2. Apartamentai privalo nurodyti visus papildomus mokesčius, kurie bus nurašyti nuo Mokėjimo kortelės turėtojo. Apartamentai turi naudoti Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Pirkimas“ ir vadovautis Sąlygų aprašo punktu. Jei Mokėjimo kortelės turėtojas pasirašė, kad išsiregistruoja iš anksto, Apartamentai turi taikyti Pavėluotą mokestį (punktas 8).

8. Pavėluoti mokesčiai

8.1. Išvykus klientui Apartamentai gali pastebėti, kad klientui išsiregistruojant nenustatė ar nenurašė visų mokesčių (išskyrus mokesčius, susijusius su žalos atlyginimu / vagyste) ir gali mokesčius nuo kliento nurašyti, jei:

„ Apartamentai priskiria išlaidas Mokėjimo kortelės turėtojui,

„ Mokėjimo kortelės turėtojas buvo pasirašęs svečio anketą,

„ paslauga ir jos kaina, kurią turės sumokėti Mokėjimo kortelės turėtojas, aiškiai nurodyta svečio anketoje ir Mokėjimo kortelės turėtojas pasirašė sutikimą sumokėti už tą paslaugą.

8.2. Mokesčio (-ių) Autorizacijai atlikti Apartamentai turi naudoti Elektroninių kortelių skaitytuvo funkciją „Atsiskaitymas, atliekamas be fizinio Mokėjimo kortelės pateikimo“, o Mokėjimo kvite, Mokėjimo kortelės turėtojo parašo vietoje, įrašyti „Parašas byloje“.

8.3. Apartamentai negali naudoti Elektroninių kortelių skaitytyvo funkcijos „Autorizacijos patvirtinimas nesusisiekus su Mokėjimo kortelės išleidėju“ tokiems mokesčiams nurašyti.

8.4. Apartamentai turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas išsiųsti Mokėjimo kortelės turėtojui:

„ svečio anketos, kurioje Mokėjimo kortelės turėtojas pasirašė, kad sutinka sumokėti mokesčius, kopiją,

„ detalią sąskaitą,

„ Mokėjimo kvitą su užrašu „Parašas byloje“.

8.5. Jei Pavėluoto mokesčio Autorizacija yra atmetama, Apartamentai naudodamas žinomą kontaktinę informaciją turi susiekti su Mokėjimo kortelės turėtoju ir susitarti dėl Pavėluoto mokesčio nurašymo.